به گزارش خبرنگار سفیرفیلم، جستار جدید «جوان مؤمن انقلابی» توسط سایت Khamenei.ir منتشر گردید. این جستار پیرامون سخنان مقام معظم رهبری است درباره نقش و تاثیر حضور جوان مومن انقلابی در عرصه فرهنگ کشور و لزوم توجه مسئولین به این موضوع است.

واقعاً باید قدر جوانان مؤمن و انقلابی را همه بدانند، همه؛

این جوانان مؤمن و انقلابیاند که روز خطر سینه سپر میکنند، هشت سال جنگ تحمیلی میروند توی میدان؛ اینها هستند. افرادی که نسبت به این جوانها با چشم بدبینی نگاه میکنند یا مردم را بدبین میکنند، خدمت نمیکنند به کشور؛ به استقلال کشور، به پیشرفت کشور، به انقلاب اسلامی خدمت نمیکنند. این جوانها را باید حفظ کرد، باید از اینها قدردانی کرد.

رهبر معظم انقلاب 1392/12/15 

جستار جوان مومن انقلابی(مجموعه فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره جوان مومن انقلابی)