همزمان با انتشار مستند کوتاه «روزهای تکراری» با موضوع سیاست های اقتصادی دولت های جمهوری اسلامی، پوستر مجموعه ی اقتصادی «دیروز امروز دیروز» منتشر شد.

EghPah Poster 02 print