مستند جای خالی 1

زورخانه ای روی آب انبار

مستند جای خالی 2

مصاحبه با دانش آموزان

مستند جای خالی 3

پرواز راوی

مستند جای خالی 4

مصاحبه با دکتر ابراهیم فیاض- استاد دانشگاه

مستند جای خالی 6

متروی تهران- ایستگاه شهید نواب صفوی

مستند جای خالی 8

میدان توحید تهران

مستند جای خالی 9

بازار تجریش

مستند جای خالی 11 (1)

مصاحبه با احمد مسجد جامعی- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیدمحمد خاتمی

مستند جای خالی 11 (2)

مصاحبه با محمدحسین صفارهرندی- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی نژاد

مستند جای خالی

مقنی بر سر قنات – یزد

مستند جای خالی

مصاحبه با مهندس میرسلیم- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت هاشمی رفسنجانی