مجمع عمومی انجمن فیلمبرداران سینمای ایران در نوبت اول با حضور اکثریت اعضا تشکیل و شورای مرکزی جدید این انجمن به مدت دو سال برگزیده شدند.

در این مجمع پس از ارائه گزارش شورای مرکزی پیشین و برگزاری انتخابات و شمارش آرا، به ترتیب محمد آلاد پوش، ساعد نیک ذات، محمدرضا سکوت، تورج اصلانی، رضا جلالی، به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی انجمن فیلمبرداران سینمای ایران  انتخاب شدند.

همچنین حسن قلی زاده و محمد احمدی به عنوان دو عضو علی البدل این شورا و نیز شاپور پورامین  به عنوان بازرس اصلی و مسعود کرانی به عنوان بازرس علی البدل انجمن برگزیده شدند.

منبع: خبرگزاری تسنیم