به گزارش سفیرفیلم مستند «انقلاب در خیابان روزولت» منتشر شد.

مستند نیمه بلند و انگلیسی زبان «Revolution on Roosevelt st» یا «انقلاب در خیابان روزولت» داستان مقدمات و پیامد های واقعه سرنوشت سازی است که صبح ۱۳ آبان سال ۵۹ در خیابان روزولت سابق تهران رقم زده شد و دو دوره جنگ سرد را به هم پیوند داد. بیان استثنائی در قاعده دموکراسی که در هفت دهه اخیر بیشتر از قاعده رایج بوده است. این اثر ۲۰ دقیقه زمان دارد.