تجربه مشترک مردم شوروری از مذاکرات

تجربه مردم شوروری از پذیرش چندین برجام ناصر نوبری؛ آخرین سفیر ایران در شوروی، پس از تماشای مستند پرزیدنت آکتور سینما #داستان_یک_پیروزی_بدون_جنگ