مستند الف، لام، میم

این مستند ۲۳ دقیقه ای با پرداختن به زندگی جوانی ۳۵ ساله که با نداشتن سواد کافی و تلاش مستمر خود توانسته حافظ کل قرآن شود، به تاثیر و اهمیت قرآن در زندگی می پردازد.