مستند بهارستان

«بهارستان» مجموعه‌ای هشت قسمتی است که با نگاهی اجمالی به بررسی تاریخچه‌ی هشت دوره مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.