مستند نبرد خاموش

این مستند با رویکردی انتقادی، موضوع تحریم و استفاده ابزاری از آن برای سرپوش گذاشتن بر کاستی های مدیریتی را مورد بحث قرار می دهد.