مستند دلبندان

دلبندان» نام مستندی موزیکال با موضوع «اردوهای جهادی» است که با حمایت سفیرفیلم ساخته شده است.