دکتر علی محمد آدابی، میهمان سی و سومین قسمت از سری جدید ویدئوی سه‌دقیقه ای «دونقطه» با موضوع  طرح تحول سلامت شد. وی در این قسمت با عنوان «طرح تحول درآمد پزشکان!» از چند برابر شدن حقوق پرشکان متخصص در پی اجرایی شدن طرح تحول سلامت می گوید…..
سری جدید «دونقطه» در قالب مقاله‌ای تصویری در گفتگو با کارشناسان مختلف به بیان نقطه نظرات ایشان پیرامون مسائل روز می پردازد.
شماره سی و سوم این ویدئو در گفتگو با دکتر علی محمد آدابی، رئیس سازمان نظام پرستاری؛ توسط سفیرفیلم تهیه شده است.