صدای سراب روایت کوتاهی است از آنچه در سرپل ذهاب گذشت و می‌گذرد!