مستندی در راه است …

فراز و نشیب های زندگی هاشمی رفسنجانی از سال ۱۳۱۳ تا ۱۳۹۵