تازه ترین اثر سفیرفیلم با پژوهشی ۴ ماهه که به واقعیت های ناگفته از جنگ سوریه و معارضین میانه رو و نقش دیگر گروه ها و کشورها می پردازد.