Print Friendly
ManTeknokratHastam(Po-NLogo-1)-OTH-CinemaMarket.ir

تیزر | مستند من تکنوکرات هستم


 به گزاش سفیرفیلم  مستند «من تکنوکرات هستم» که توسط قرارگاه شهید احمدی روشن و با حمایت مرکز مستند سفیرفیلم تولید شده، سعی کرده در ۴۰ دقیقه قراردادهای جدید نفتی که توسط کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تنظیم و به هیات دولت ارسال شده است را مورد نقد و واکاوی قرار دهد.

این مستند طی روزهای اینده رونمایی شده و از طریق سایت سینمامارکت قابل تهیه میباشد.

ManTeknokratHastam(Po-NLogo-1)-OTH-CinemaMarket.ir
تیزر | مستند من تکنوکرات هستم
«من تکنوکرات هستم» که توسط قرارگاه شهید احمدی روشن تولید شده