اولین قسمت از مجموعه سه گانه زنگ خطر با عنوان “کلاه انگلیسی”
این اثر کوتاه نگاهی به حضور بانک های انگلیس در اقتصاد کشور های اسلامی و نقش آنان در آینده اقتصاد این کشور ها دارد.

دومین قسمت از مجموعه سه گانه زنگ خطر با عنوان “ضلع شرقی وال استریت”
این اثر کوتاه به بررسی دلایل وقوع بحران وال استریت می پردازد و همچنین تشابهات این واقعه با اقتصاد ایران که تهدیدی خطرناک قلمداد می شود را بررسی می کند.

 

سومین قسمت از مجموعه سه گانه زنگ خطر با عنوان «خطر پذیر»

این اثر کوتاه به بررسی ریسک های سرمایه گذاری در صنایع مختلف و همچنین شرایط سرمایه گذاری در ایران می پردازد.