• توضیح
    مستند «من تکنوکرات هستم» که توسط قرارگاه شهید احمدی روشن و با حمایت مرکز مستند سفیرفیلم تولید شده، سعی کرده در ۴۰ دقیقه قراردادهای جدید نفتی که توسط کمیته بازنگری قراردادهای نفتی تنظیم و به هیات دولت ارسال شده است را مورد نقد و واکاوی قرار دهد.