Print Friendly

کلیپ صوتی | حجاب مخالف اوست


بزرگترین ضربه، بزرگترین اهانت، بزرگترین حق‌کشى که در زمینه‌ مسئله‌ زن انجام گرفته، همین است که در محیط اجتماعى، فرهنگى شکل بگیرد که زن به عنوان یک طرفِ مورد انتفاع، براى استفاده‌ یک طرفِ ذى‌نفع مطرح شود.

سیاست راهبردی اساسی بنیانى غرب بر عرضه شدن و هرزه شدن زن است و حجاب مخالف اوست! (مقام معظم رهبری)

بدون دیدگاه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

*