تاجدین3

سطح آگاهی مردم از مسائل اقتصادی را بالا خواهیم برد

تاجدین، مسئول میز اقتصادی سفیرفیلم از دلایل شکل گیری این میز گفت و بیان داشت: «رسانه را باید در خدمت آگاهی بخشی عمومی پیرامون مسائل اقتصادی کشور درآوریم تا راه برای حل بسیاری از مسائل کشور هموار شود.»