چشم در چشم حقیقت

«چشم در برابر چشم» به چشمان «حقیقت» خیره شده است، بنا دارد به تلافی بهم خوردن صورت دختران ایرانی، لبخند مزورانه همان جریان دروغگوی رسانه ای را بهم بزند.