تصویر جنگی بدون خون و آتش؛ «نبرد خاموش»

پرداختن به مسئله تحریم‌ها از زاویه نگاه یک جوان صورت گرفته، از نگاه نسلی که در پیروزی انقلاب و آغاز تحریم‌ها نقشی نداشته و امروز می‌تواند مدعی نارضایتی از این وضعیت باشد.