Masaf-2

تلاشی در شکستن تابوهای خودساخته

مستند مصاف، یکی از مجموعه‌ مستندهای ساخته شده در خارج از فضای صدا و سیما است، که توانست روایت مستقل خود را از حوادث دو دهه اخیر ایران، مخصوصاً از حوداث سال ۷۸ ارائه دهد