دونقطه | تحریم بعد از برجام

نماینده مجلس شورای اسلامی در این قسمت با عنوان «تحریم روی تحریم» به تشریح اقدامات ضدایرانی جدید توسط آمریکا و عکس العمل ایران می پردازد.