کتاب «در تکاپوی بهشت زمینی» منتشر شد

کتاب «در تکاپوی بهشت زمینی» اثر محمد جبارپور توسط انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) و به اهتمام مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.