بلوغ جنبش مستندسازی؛ ثمره دوران مذاکرات هسته‌ای

التهاب مذاکرات هسته‌ای؛ به نقطه اوج رسیده است. وین، کیلومترها دورتر از مرزهای ایران. اما اینجا در داخل ایران، در جایی که معمولا در محاسبات سیاسی حساب نمی‌شود، اتفاقات جالب دیگری در حال رخ دادن است.