soraya

«ثریا» به تلویزیون باز می‌گردد

ثریا عنوان برنامه ای با موضوع علم و فن آوری و یکی از پرمخاطب ترین برنامه های زنده سیما در این حوزه است که به بیان پیشرفت­ها و کاستی ها و جایگاه فن آوری در بخش های مختلف صنعت و اقتصاد می پردازد.