«مصاف» با بیگانگی از تاریخ معاصر

مستند مصاف، قصد دارد یک خلأ تاریخی را پر کند و به مصاف بیگانگی ما با تاریخ معاصر برود. این مستند نقطه عزیمت خود را سال 68 و رحلت امام (ره) می‌گذارد و وقایع ده ساله پس از آن منتهی به فتنه 18 تیر را بازخوانی می‌کند.