مستند کوتاه | ارز و عرض

مستند کوتاه «ارز و عرض» تولید سال ۹۲ سفیرفیلم همزمان با فرارسیدن موسم حج با موضوع خرید سوغات توسط حجاج ایرانی مجددا بازنشر شد.