آغاز ثبت نام دوره آموزشی عهد

مؤسسه آموزشی عهد در سومین سال پیاپی، اقدام به برگزاری «دوره آموزشی عهد» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران کرده است.