دوره آموزشی تمهید(۲) برگزار می شود

دوره آموزشی تمهید(۲) تحت عنوان « تاملی بر اندیشه های سنت تاریخی مواجهۀ ما و غرب» به همت بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود.