«رادیوفردا» روی موج دروغ!

اندکی بعد از انتشار یادداشتی از رادیوفردا درباره مستند «نبرد خاموش» که در آن با نگاهی غیرمنصفانه به این مستند پرداخته بود، این بار این سایت ضدانقلاب در یادداشتی از مرکز سفیرفیلم به نقد تازه ترین اثر آن، مستند «چشم در برابر چشم» پرداخته است.