bateni

خلاء و آسیب فرهنگِ امروز ما چیست؟

محمدصادق باطنی درباره دغدغۀ اصلی تولید مستند «جای خالی» بیان داشت: «دغدغۀ تولید مستند از جایی شروع شد که ما با خلاءها و آسیب‌های بسیاری در حوزه فرهنگِ عمومی مردم ایران مواجه شدیم.»