جای انقلابی ها و روشنفکران در عرصه فرهنگ عوض شده است

مستغاثی در این نشست بیان داشت: «ما در این سال ها در عرصه فرهنگ و هنر منفعل ظاهر شدیم و این عرصه در دست شبه روشنفکران بوده است. اما اولین ثمره و برکت این جمع این است که این بار شبه روشنفکران در موضع انفعالی قرار گرفته اند.»