نبرد خاموش

«نبرد خاموش»؛ بازنمایی واقعی زندگی مردم

مستند از بیان مشکل جوانی آغاز می‌شود که به دلیل گران شدن کاغذ، بیکار شده است. گران‌شدن کاغذ حاصل تحریم‌هایی است که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است. در این میان راوی به دنبال تاثیر تحریم بر زندگی مردم جامعه می‌رود و قصد دارد ابعاد این مسئله و پیامدهای خوب و بد آن را نشان دهد.