مستند کوتاه | سرِ بازی

مستند کوتاه «سرِ بازی» ساخته محمدمهدی فکریان در گفتگو با سربازان و نمایش دغدغه ها و مشکلات آنها به ماجرای اخیر تبعیض برای خدمت سربازی یکی از فوتبالیست های تیم ملی و بی عدالتی های صورت گرفته در این زمینه می پردازد.