Untitled-1

سبک زندگی | آداب دست دادن

سفیرفیلم با هدف اشاعۀ آداب صحیح زندگی و ارتباط شئون دنیایی به ویژه امور اجتماعی با آموزه‌های وحیانی در قالب طرح‌ها و پوسترهای گرافیکی سعی در پُرکردن بخشی از این خلاء دارد.