جزئیات هشت سریال دفاع مقدسی جدید سیما

معاونت سیما تولید بیش از هفت سریال دفاع مقدسی را در دستور کار خود قرار داده است. این سریال ها با موضوع های مختلف و متنوعی همچون: «خرمشهر»،«عملیات والفجر هشت»،«شهید چمران»،«شهید مهدی باکری»،«شهید صیاد شیرازی» و… مقابل دوربین خواهد رفت.