103482

جزئیات هشت سریال دفاع مقدسی جدید سیما

معاونت سیما تولید بیش از هفت سریال دفاع مقدسی را در دستور کار خود قرار داده است. این سریال ها با موضوع های مختلف و متنوعی همچون: «خرمشهر»،«عملیات والفجر هشت»،«شهید چمران»،«شهید مهدی باکری»،«شهید صیاد شیرازی» و… مقابل دوربین خواهد رفت.