CD Dourogh

آغازی بر پایان افسانه آزادی منتقدان

روزنامه های زنجیره‌ای آنچنان احساس خطر می کنند که بی هیچ ملاحظه ای تمام گزینه های زیر و روی میزشان را به کار می‌اندازند. زمزمه های جدید شنیده می‌شود، برای اولین بار شنیده می‌شود که برای یک مستند سخن از مجوز ساخت به میان ‌می آید. حتی اقدام قضایی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد و وعده شکایت از سازندگان مستند از سوی مدیران وزات ارشاد دولت تدبیر و امید مطرح می‌شود.