amouzesh 4-6

عدسی‌ها | درس ششم: عدسی زوم

در درس ششم از سیر جدید «عدسی ها» از آموزش مجازی سفیرفیلم با عدسی های زوم، روش های استفاده از زوم و تکنیک های مربوط به آن آشنا شوید.