دونقطه | یک مشت تعارف

قسمت بیست و دوم فیلم «دونقطه» در گفتگو با دکتر علی خلیلی، استاد دانشگاه امام صادق (ع) منتشر شد.