چالش فرهنگ سازمانی؛ مردم، عامل استخدام را دانش و تخصص می‌دانند یا پول و پارتی؟

بنیانیان گفت: سال ۸۲ آماری که وزارت ارشاد منتشر کرد، ۸۲/۶ درصد پاسخگویان یک نظرسنجی معتقد بودند در ایران بدون پول و پارتی به حق خود نخواهید رسید. شاید در دنیای واقعی این آمار درست نباشد اما حس‌اش در مردم وجود دارد.