13920410095844973774403

«خاک و مرجان» را کسی ندید

«خاک و مرجان» فیلم شاهکاری نبود. اما از همه نمونه‌های ضدآمریکایی سینمای ایران و از همه نمونه‌های ساخته شده درباره بازنمایی وقایع افغانستان در ایران یک سروگردن بالاتر بود. اما دیده نشد، کسی به سراغش نرفت و در سکوت اکران شد.