آغاز فیلمبرداری «یتیم خانه ایران»

داستان فیلم به 110 سال پیش بازمیگردد و دوران حاکمیت احمدشاه قاجار. مرکزیت اتفاقات فیلم یتیم خانه ای است که بسیاری وسیع است و در همین یتیم خانه است که بار عمده داستان فیلم شکل می گیرد.