استادعلی: مهد اصلی فیلم مستند تلویزیون است

استادعلی گفت: آنجایی که امروز باید احیا شود و زمینه را برای مستندسازان فراهم کند، تلویزیون است. تا وقتی که درهای تلویزیون بسته است و آدمهایی که تفاوت فیلم مستند با گزارش خبری را نمی‌دانند در آنجا هستند، سینمای مستند پیشرفتی نمی‌کند.