دژاکام: «مصاف ۱» مستندی فراجناحی است

محمدتقی دژاکام مصاحبه با افرادی از جناح مقابل را در تبدیل «مصاف ۱» به یک مستند فراجناحی بسیار مؤثر عنوان کرد. او گفت با این وجود اتهام یکطرفه بودن مستند پذیرفتنی نیست.