Masaf-1

مصافی با «مستند مصاف»

این اثر نیز مانند آثار پیشین مرکز سفیر حرکتی جسورانه و رو به جلو در جهت تبیین بخشی از تاریخ انقلاب و رفع برخی ابهام‌ها در این مسیر محسوب می‌شود.