رئیس جمهور شناسنامه و لبخند

شاید دیگر به خاطره ای دور تبدیل شده باشد وقتی گوینده این جملات در مقابل تمام دوربین های تلویزیونی به خبرنگاری که روبرویش بود لبخندی زد، مثل همیشه چشهمایش را ریز کرد و با آرامش گفت: مطمئنا شما پیش هیچ مسئول دیگری نمی‌توانید چنین بیانیه‌ای را بخوانید و فقط پیش احمدی‌نژاد می‌توانید بخوانید.

بی‌پروا٬ مثلِ مردم

نقطه اوج این جذابیت در «نبرد خاموش» جایی است که چند نفر از مردم در پاسخ به سوال راوی در بحث با یکدیگر بر می‌آیند و بی‌پروا حرف دیگری را نقد، رد یا تکمیل می‌کنند و این بی‌پروایی به کل مستند هم سرایت کرده است.