«نازیسم» قصه پرغصه توسعه در ایران

داستان «نازیسم» که آقای امیرحسین خلیلی آن را کارگردانی کرده و در مرکز سفیرفیلم تولید شده است اگر چه به ظاهر داستان یک روستاست اما گویا روایتی فراتر از یک روستا دارد. در حقیقت روستای نازی کوچک شده داستان توسعه در کشور ماست. روستای نازی که سال‌ها پیش از نعمت آب فراوان برخوردار بوده است، این روزها با پیدایش یک مزرعه کشاورزی مدرن پیشرفته در کنار خود شاهد خشک شدن چشمه‌هایش و فقر و مهاجرت مردمش بوده است. «صبح نو» به بهانه بررسی این مستند نشستی را با حضور کارگردان این مستند ۱۵ دقیقه‌ای و دو تن از فعالان فرهنگی و پژوهشگران حوزه توسعه برای بررسی وضعیت توسعه در ایران معاصر ترتیب داده است. در این نشست آقای کمیل سوهانی کارگردان و پژوهشگر مستند تحسین شده «مادرکشی» و آقای میثم مهدیار، دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی فرهنگی و مسوول پژوهشکده راهبردی مسائل اجتماعی ایران حضور داشتند.