سینمای اجتماعی؛ نقد یا سیاه‌نمایی؟

اولین جلسه از سلسله نشست‌های نسبت سینمای ایران و منافع ملی با موضوع «سینمای اجتماعی؛ نقد یا سیاه‌نمایی» با حضور عبدلحسن برزیده کارگردان و محمدتقی فهیم منتقد و کارشناس سینما در حوزه هنری برگزار می‌شود.