تدوین | مروری بر دروس بخش اول و دوم

پس از پایان بخش دوم، «پیش نیازهای شناختی تدوین» از سیر «تدوین» آموزش مجازی سفیرفیلم، در درسی مجزا به مرور دروس بخش اول و دوم این سیر پرداخته ایم.